ประวัติและความเป็นมา


คณะศิลปศาสตร์ แรกเริ่มเป็นสถาบันภาษาและวัฒนธรรม ที่มีภารกิจหลักจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปด้านภาษา มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ให้กับนักศึกษาในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปีการศึกษา 2540 สถาบันภาษาและวัฒนธรรมได้เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีเป็นหลักสูตรแรก คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร และในปีการศึกษา 2541 ได้เปิดสอนหลักสูตรที่สองคือศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาการท่องเที่ยว ต่อมาสถาบันภาษาและวัฒนธรรมได้รับการปรับสถานะเป็นคณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2542


จากปีการศึกษา 2542 ถึงปัจจุบัน คณะศิลปศาสตร์เปิดสอนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีรวมทั้งสิ้น 10 หลักสูตร ได้แก่ ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร สาขาการท่องเที่ยว สาขาการพัฒนาสังคม สาขาภาษาไทยและการสื่อสาร สาขาภาษาและวรรณคดีเวียดนาม สาขาภาษาญี่ปุ่น สาขาภาษาจีน สาขาประวัติศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง และสาขานิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) ในระดับปริญญาโทเปิดสอนรวม 4 หลักสูตร ได้แก่ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์และการพัฒนา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยว ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาภาษาไทย นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรวิชาโทในระดับปริญญาตรีเพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่บัณฑิต


ปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์มีการดำเนินงานครอบคลุมภารกิจหลักทุกด้านของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

วิสัยทัศน์

 

ศูนย์กลางความรู้ด้านภาษา สังคม และวัฒนธรรมในอีสานใต้และภูมิภาคลุ่มน้ำโขงสู่อาเซียน

The fountain of language, social and cultural wisdom in Southern Isan and the Mekong Region for ASEAN

พันธกิจ

 

มุ่ง ผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทางวิชาการ มีคุณธรรมและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมทั้งมุ่งสร้างและบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านภาษา สังคม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอีสานใต้ ประเทศ และภูมิภาคลุ่มน้ำโขงสู่อาเซียน


หน้าที่และจุดมุ่งหมาย


เพื่อ ผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่มีความสามารถเฉพาะด้าน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ การท่องเที่ยว และการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่มีคุณธรรมมีจิตสำนึก มีความรับผิดชอบ และมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาค เพื่อผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิต ที่มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่น

สถานที่ตั้ง


คณะศิลปศาสตร์ มีที่ตั้งอยู่ ณ อาคารคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตำบลบ้านศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้อาณาเขตของคณะศิลปศาสตร์มีจำนวน 2 อาคาร อาคารแรกมี 4 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นพื้นที่ในส่วนของสำนักงานเลขานุการ ประกอบด้วยสำนักงานเลขานุการ งานธุรการ งานการเงิน งานบุคลากร งานแผนและพัฒนา งานวิชาการ งานกิจการนักศึกษา งานประชาสัมพันธ์ งานพัสดุ งานอาคาร งานผลิตและบริการเอกสาร และยานพาหนะ ห้องทำงานของคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ห้องพักคณาจารย์ และโรงละคร ซึ่งสามารถจัดการแสดงและ/หรือการประชุมได้ถึง 400 ที่นั่ง ชั้นที่ 2 เป็นศูนย์การเรียนแบบพึ่งตนเอง (Self - Access learning Center : SAC) ชั้นที่ 3 เป็นส่วนของห้องจัดการเรียนการสอน และชั้นที่ 4 เป็นห้องพักคณาจารย์ อาคารที่สองได้แก่อาคารปฎิบัติการทางภาษา (อาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเดิม) มีจำนวน 3 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นพื้นที่ของศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โครงการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยวจำลองในนาม UBU TRAVEL TOGETHER ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการฝึกทักษะนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ และที่ตั้งสโมสรนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ชั้นที่ 2 เป็นพื้นที่ห้องปฏิบัติการทางภาษา ซึ่งมีจำนวน 2 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา ซึ่งรวมห้องบันทึกเสียงและห้องฉายวีดีทัศน์ และห้องค้นคว้าอิสระของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของคณะ ชั้นที่ 3 เป็นส่วนห้องจัดสัมมนาซึ่งรองรับผู้ร่วมประชุมสัมมนาได้ประมาณ 70 คน

ดอกไม้และสีประจำคณะ


ได้แก่ ดอกจาน ซึ่งมีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า Buetea monosperma อยู่ในวงศ์ PAPILIONOIDEAE (Leguminosae) หรือชื่อสามัญที่รู้จักกันดีคือดอกทองกวาว หรือก๋าว ซึ่งเป็นดอกไม้พื้นเมืองสัญลักษณ์ของภาคอีสาน มีคุณสมบัติอดทนต่อสภาพแวดล้อมสามารถชูช่องามสะพรั่งในฤดูแล้ง เปรียบเหมือนคณะศิลปศาสตร์ ที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมอีสาน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความเป็นผู้นำ และมีจิตสำนึกในการรับใช้สังคม ส่วนสีประจำคณะคือสีแสด อันเป็นสีของดอกจาน

เพลงประจำคณะ


เพลง : ศิลปศาสตร์ร่วมใจ
เนื้อร้อง : อาจารย์จันทิมา เอียมานนท์
ทำนอง : อาจารย์อารีรัตน์ เรืองกำเนิด
ขับร้อง : อาจารย์ทรงพล อินทเศียร
ด้วยจิตอันก้าวไกล ด้วยใจยึดมั่นความดี นำความรักความผูกพันของน้องพี่
คือศักดิ์ศรีแห่งศรัทธาของปวงชน ร่วมใจกันสร้างสรรค์ น้อมนำคุณธรรมทุกแห่งหน
ทรงคุณค่าทั่วสากล ให้คนรับรู้ความเกรียงไกร ศิลปศาสตร์ประกาศ กู่ก้องร้องเพลงฝันอันยิ่งใหญ่
ร่วมสู้ฝ่าฟันผองภัย ไม่หวั่นไหวก้าวไปร่วมกัน ร้อยใจเหล่าพี่น้องผองเพื่อน ย้ำเตือนดวงจิตสถิตย์มั่น
ดอกจานจักเบ่งบานตราบนิรันดร์ รักมั่นกันไว้มิลืมเลย << รับฟังเพลงได้ที่นี่ >>

เพลง : ท่องเที่ยวสัมพันธ์
เนื้อร้อง : อาจารย์บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข
ทำนอง : อาจารย์อารีรัตน์ เรืองกำเนิด
ขับร้อง : นางสาวบงกช สุดเอียด (ท่องเที่ยวรุ่น 1)
บนเส้นทางฟ้ากว้างแสนไกล เที่ยวท่องไปตามหัวใจที่ใฝ่ฝัน แต่ใจภักดิ์รักศักดิ์ศรีสถาบัน ร่วมใจกันร้อยพันเป็นหนึ่งใจ
จิตบริการแม้งานหนักใจเปี่ยมรักน้องพี่แสนสดใส มุ่งความรู้พัฒนาให้ทั่วไทย เปี่ยมหัวใจคุณธรรมมีจรรยา
ท่องเที่ยว คือหนึ่งเดียวสามัคคีมีคุณค่า แสดดอกจานเรือนกายหมายวิญญาเด่นสีฟ้าคืออุทิศใจ
ท่องเที่ยว เป็นหนึ่งเดียวนำความฝันอันยิ่งใหญ่ สุดแผ่นฟ้าผืนน้ำกว้างไกล ประดับไว้เราท่องเที่ยวกลมเกลียวกัน