คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Liberal Arts, Ubonratchathani University

รายชื่อบุคลากรดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2535 -ปัจจุบัน

การดำเนินการปี
ประจำปี
กลุ่ม
ชื่อ - สกุล
ขณะดำรงตำแหน่ง
สังกัด
 
2538
ข้าราชการ ระดับ 4-6 น.ส.อินทิรา ซาฮีร์ อาจารย์ ระดับ 5
คณะศิลปศาสตร์
    ลูกจ้างประจำ นายกมล โสภาสิน พนักงานบริการอัดสำเนา
คณะศิลปศาสตร์
 
2546
ข้าราชการ ระดับ  1-5 นางสาวอารีรัตน์ เรืองกำเนิด อาจารย์ ระดับ 5
คณะศิลปศาสตร์
    พนักงานมหาวิทยาลัย นางนีลนารา ศรีสำราญ นักวิชาการศึกษา
คณะศิลปศาสตร์
สรรหาประจำปี
2547
กลุ่มที่  3 ลูกจ้างประจำ นางโสภาวรรณ เหล่าบุตรดี คนงาน
คณะศิลปศาสตร์
งบประมาณ 2548            
             
สรรหาประจำปี
2549
กลุ่มที่  1  ข้าราชการ ระดับ 6-8 นายอภิศักดิ์ ภู่พิพัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8
คณะศิลปศาสตร์
งบประมาณ 2550