หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน

ชื่อเต็ม :

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน)

ชื่อย่อ :
วิชาเอก :
ศศ.บ. (ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน)


รายละเอียดหลักสูตร -->
ปรัชญาของหลักสูตร :

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน เช่น สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม หรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อใช้ในการสื่อสาร มีความรู้ด้านภาษาศาสตร์ วรรณกรรม สังคม วัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ สามารถนำความรู้ไปใช้ในสาขาเฉพาะด้านได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในศาสตร์สาขาของตน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ รอบรู้ และเท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม อีกทั้งมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ ต่อส่วนรวม อันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และประชาคมโลก

  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :
  เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาจะเป็นผู้มีสมรรถนะ ดังนี้ :

1. มีความรู้และเข้าใจประวัติศาสตร์ ภาษา วัฒนธรรม และสามารถใช้ภาษาอาเซียนได้มากกว่า 1 ภาษา ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพ

2. มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้เพื่อสามารถทำงานกับบริษัทสัญชาติเวียดนาม หรือลาวหรือกัมพูชา มีความรู้ความเข้าใจสภาพสังคม วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือราชอาณาจักรกัมพูชารวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาและวรรณกรรม มีความเป็นผู้ประกอบการหรือทำงานกับบริษัทต่าง ๆ โดยใช้ความรู้ในด้านภาษา สังคมและวัฒนธรรมของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม หรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือราชอาณาจักรกัมพูชา

3. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนได้อย่างเป็นระบบ และสามารถแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้อง

4. มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง เข้าใจตนเอง เข้าใจสังคมของประเทศและประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือราชอาณาจักรกัมพูชาในฐานะประเทศเพื่อนบ้าน

5. สร้างความสำนึกในคุณค่าความเป็นมนุษย์ สุนทรียภาพ และความแตกต่างทางวัฒนธรรม

6. แสวงหาความรู้ใหม่และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมและมีทักษะดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้ตนเอง ชุมชนและสังคม

 
  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา :  
 

1. นักวิชาการ นักวิจัย นักการศึกษา ครู อาจารย์

2. นักวิเทศสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ เจ้าหน้าที่สถานทูต

3. นักข่าว ผู้ประกาศ พิธีกร นักประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับภาษาอาเซียน

4. นักเขียน นักประพันธ์ นักวิจารณ์ บรรณาธิการ ผู้พิสูจน์อักษร

5. นักแปล ล่าม

6. มัคคุเทศก์ พนักงานสายการบิน และพนักงานโรงแรม

7. ผู้จัดการฝ่ายติดต่อต่างประเทศที่ใช้ภาษาเวียดนาม หรือภาษาลาว หรือภาษาเขมร ในการติดต่อสื่อสาร

8. พนักงานในองค์กร บริษัท สถาบันหรือหน่วยงานการค้าระหว่างประเทศ