หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ชื่อเต็ม :

นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)

ชื่อย่อ :
วิชาเอก :
นศ.บ. (นิเทศศาสตร์)


รายละเอียดหลักสูตร -->
ปรัชญาของหลักสูตร :
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์และศิลป์ทางด้านการสื่อสาร เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และจิตสำนึกในหน้าที่ สามารถปรับตัวให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนสามารถนำความรู้ในสายวิชาชีพมาประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่นๆ
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :
  เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาจะเป็นผู้มีสมรรถนะ ดังนี้ :
1) มีความชำนาญในการสื่อสาร โดยมุ่งเน้นการสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารในระดับท้องถิ่น และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
2) มีความเพียบพร้อมด้านองค์ความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
3) สามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลาย บูรณาการบริบททางสังคม รวมทั้งปรับใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคม
4) มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดำเนินชีวิตในสังคม รวมทั้งมีจรรยาบรรณในวิชาชีพทางนิเทศศาสตร์
 
  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา :  
  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ สามารถประกอบอาชีพทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่เกี่ยวกับนิเทศศาสตร์และการสื่อสาร ได้แก่ นักออกแบบโฆษณา นักประชาสัมพันธ์ นักออกแบบสื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ นักจัดรายการวิทยุ ผู้เขียนบทรายการวิทยุและโทรทัศน์ ผู้ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ นักข่าว ผู้ประกาศ พิธีกร บรรณาธิการ นักวิจารณ์สื่อ นักข่าว