หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

ชื่อเต็ม :

ศึกษาศาสตรบัณฑิต

ชื่อย่อ :
วิชาเอก :
ศษ.บ.


รายละเอียดหลักสูตร --> (มติสภา --> )
ปรัชญาของหลักสูตร :
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูงทางศาสตร์การจัดการเรียนรู้ศาสตร์เฉพาะในวิชาเอก ความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จำเป็นใน การจัดการเรียนรู้ มีจรรยาบรรณและศรัทธาในวิชาชีพ
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :
  เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาจะเป็นผู้มีสมรรถนะ ดังนี้ :
1. สามารถนำความรู้ความเข้าใจในหลักการ แนวคิด และทฤษฎีในวิชาชีพครูและวิชาเอกไปใช้ปฏิบัติการสอนตามบริบทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถตัดสินใจในวิชาชีพและวิชาการ มีภาวะผู้นำและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นโดยสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
3. สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในโรงเรียน ผู้ปกครองชุมชน สังคมได้อย่างมีหลักการและเหตุผล
4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล มีทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปและนวัตกรรมที่จำเป็นสำหรับการจัดการเรียนรู้และการทำงาน ตลอดจนมีวิจารณญาณในการใช้สื่อสังคมออนไลน์
 
  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา :  
  1. ครูในสถานศึกษาทั้งในภาครัฐและเอกชน
2. บุคลากรทางการศึกษาของรัฐและเอกชน
3. นักวิชาการทางการศึกษา