หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

ชื่อเต็ม :

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)

ชื่อย่อ :
วิชาเอก :
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)


รายละเอียดหลักสูตร -->
ปรัชญาของหลักสูตร :
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศมุ่งผลิตผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและมีความรู้ด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศให้แก่ผู้เรียนทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้สามารถนำความรู้ทั้งทางด้านภาษาอังกฤษ ด้านเทคนิคและวิธีการสอน จิตวิทยาการสอน และความรู้เกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสภาวะต่าง ๆ กัน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :
  เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาจะเป็นผู้มีสมรรถนะ ดังนี้ :
1) นำทฤษฎีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสารในทุกระดับการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบท และความต้องการของผู้เรียน
2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และแก้ไขปัญหาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) เป็นผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
 
  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา :  
  ครู/อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ