หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์

ชื่อเต็ม :

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์)

ชื่อย่อ :
วิชาเอก :
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์)


รายละเอียดหลักสูตร -->
ปรัชญาของหลักสูตร :
บัณฑิตมีความรอบรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และวิพากษ์วิจารณ์คนในบริบทสังคมในแต่ละสมัยอย่างมีระบบเหตุผล เพื่อสะท้อนให้เห็นแนวทางในการดำรงชีพ และเข้าใจความเป็นมาของสังคมไทยในระดับชาติและท้องถิ่นอีสาน ตลอดจนเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง อันสัมพันธ์กับบริบทของสังคมอาเซียนและสังคมโลก
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :
  เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาจะเป็นผู้มีสมรรถนะ ดังนี้ :
1) ด้านวิชาการ สามารถนำหลักและระเบียบวิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ไปเป็นพื้นฐานและประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและการดำเนินชีวิต
2) ด้านทักษะการคิด การใช้เหตุผล สามารถคิดวิเคราะห์และมีแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสังคม อันมีประเด็นปัญหาที่มาจากภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
3) ด้านจริยธรรมและคุณธรรม สามารถฝึกปฏิบัติตนโดยใช้หลักจริยธรรมและคุณธรรมที่เป็นบรรทัดฐานของสังคมไทยได้อย่างเหมาะสม
4) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสามารถใช้ภาษาที่สองในการติดต่อสื่อสารในสังคมอาเซียน สามารถวิเคราะห์ตัวเลขทางเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมที่มีพัฒนาการจากอดีตมาสู่ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์และคัดเลือกข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
5) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีความสามารถทำงานเป็นทีม ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทั้งเข้าใจตนเองและยอมรับความแตกต่างอันหลากหลายของสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์
 
  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา :  
  นักประวัติศาสตร์ นักจดหมายเหตุ นักสื่อสารมวลชน ครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษา นักการทูต นักเขียนอิสระ นักอักษรศาสตร์ นักจัดการวัฒนธรรม มัคคุเทศก์