หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม

ชื่อเต็ม :

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาสังคม)

ชื่อย่อ :
วิชาเอก :
ศศ.บ. (การพัฒนาสังคม)


รายละเอียดหลักสูตร -->
ปรัชญาของหลักสูตร :
ผลิตบัณฑิตที่ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของความรู้ทางด้านการพัฒนาสังคม ทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล สามารถเข้าใจปัญหาสังคมได้อย่างเชื่อมโยง รอบด้าน และลึกซึ้ง สามารถนำความรู้ไปใช้ทำความเข้าใจปัญหาสังคมและใช้ในการปฏิบัติงานพัฒนาสังคมได้อย่างดี เป็นผู้มีวิสัยการเรียนรู้ด้วยการใคร่ครวญตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนและต่อสังคม มีค่านิยมเคารพสิทธิของกลุ่มคนในสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลาย ให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมและยุติธรรมในสังคม
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :
  เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาจะเป็นผู้มีสมรรถนะ ดังนี้ :
1) มีความรู้ทางสังคมศาสตร์ โดยเฉพาะทฤษฎีและความรู้ในสาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ด้านการพัฒนาสังคม และประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนา รวมทั้งสามารถใช้ความรู้เป็นพื้นฐานในการเรียนต่อระดับสูงได้เป็นอย่างดี
2) มีความสามารถเชิงวิชาการ ในการจับใจความสำคัญของข่าวสาร การวิเคราะห์ การอธิบายความสัมพันธ์เชื่อมโยง การสร้างข้อสรุปรวบยอด รวมทั้งนำการเสนอความคิดอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในรูปแบบการพูดและการเขียน
3) มีทักษะและความสามารถด้านการวิจัย มีทักษะและประสบการณ์ในการทำงานในองค์กร การทำงานพัฒนากับมวลชน/ชุมชน การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งการใช้นวัตกรรมทางการสื่อสารสมัยใหม่ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) มีความรู้เรื่องสังคมอีสานและลุ่มแม่น้ำโขง โดยเชื่อมโยงเรื่องของท้องถิ่นเข้ากับ ความเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ และกระแสการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5) เป็นผู้มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ มีวิสัยการเรียนรู้ด้วยการใคร่ครวญตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มีค่านิยมเคารพสิทธิของผู้คนที่แตกต่างหลากหลาย ให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมและความยุติธรรมในสังคม
 
  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา :  
  นักพัฒนาในองค์กรรัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เช่น อบจ. เทศบาล อบต. เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผน และฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หน่วยงานรัฐและเอกชน นักวิจัย สื่อมวลชน นักเขียนสารคดี คอลัมน์นิส และ เรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา