หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ชื่อเต็ม :

ศิลปศาสตรบัณฑิต (การท่องเที่ยว)

ชื่อย่อ :
วิชาเอก :
ศศ.บ. (การท่องเที่ยว)


รายละเอียดหลักสูตร -->
ปรัชญาของหลักสูตร :
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มีปรัชญาของหลักสูตรได้แก่ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในด้านการท่องเที่ยว ภาษา และวัฒนธรรมเพื่อการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมอันเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะภูมิภาคอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :
  เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาจะเป็นผู้มีสมรรถนะ ดังนี้ :
1) มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพตลอดจนมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
2) มีความรอบรู้ทางวิชาการ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางการท่องเที่ยว ภาษา และวัฒนธรรมร่วมกับทักษะทางวิชาชีพเพื่อก่อให้เกิดความสามารถในการปฏิบัติงานการให้ บริการ และการบริหารจัดการเทียบเท่ากับมาตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพในภูมิภาคอื่นของโลก
3) มีทักษะในการวิเคราะห์สถานการณ์ สามารถนำความรู้ทั้งจากห้องเรียนและการฝึกปฏิบัติจริงไปใช้ในการประกอบอาชีพอย่างมีเหตุผล และใช้วิจารณญาณอย่างเหมาะสมเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ
4) มีบุคลิกภาพสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการแสวงหาความรู้และทักษะวิชาชีพในขั้นสูงต่อไป
5) มีประสิทธิภาพในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 2 ภาษา สามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสมเพื่อการพัฒนาประเทศ ภูมิภาคอีสานใต้และลุ่มน้ำโขง
6) มีความรู้และความสามารถในการใช้เทคนิคพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์เพื่อประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลในการวางแผน การจัดการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา :  
  หลักสูตรนี้เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาแล้วนักศึกษาสามารถทำงานได้ในสาขาการท่องเที่ยวและการบริการในกลุ่มวิชาการ ประกอบด้วย สถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัยด้านการท่องเที่ยว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐและเอกชนที่รับผิดชอบในการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว และองค์กรชุมชนที่บริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวด้วยตนเอง และ/หรือธุรกิจเอกชนแขนงต่างๆ อาทิ ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจภัตตาคาร ธุรกิจร้านสินค้าที่ระลึก ธุรกิจการจัดประชุมสัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการ ธุรกิจการบิน ธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ตลอดจนธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง