หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว

ชื่อเต็ม :

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการท่องเที่ยว)

ชื่อย่อ :
วิชาเอก :
ศศ.ม. (นวัตกรรมการท่องเที่ยว)


รายละเอียดหลักสูตร -->
ปรัชญาของหลักสูตร :
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว มีปรัชญาของหลักสูตรได้แก่ ผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยวในบริบททางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบทางลบของการท่องเที่ยวและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในการท่องเที่ยวทั้งเชิงคุณค่าและมูลค่าเพื่อก่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของอีสานใต้ ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน
  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร :
  เมื่อสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาจะเป็นผู้มีสมรรถนะ ดังนี้ :
1) มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการท่องเที่ยวในระดับสูง ตลอดจนบูรณาการ องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวกับการประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) มีทักษะในการวิจัย สามารถนำนวัตกรรมการท่องเที่ยวจากผลการวิจัยไปใช้ในการประกอบอาชีพอย่างมีเหตุผลและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถใช้วิจารณญาณญาณอย่างเหมาะสมเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ บนฐานความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย
3) พัฒนานวัตกรรมทางการท่องเที่ยวอย่างมีจิตสำนึก รับผิดชอบและมีความสอดคล้องกับบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมไทย
4) ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน
5) มีจิตสำนึกในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยสู่ต่างประเทศ
 
  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา :  
  หลักสูตรนี้เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วสามารถทำงานซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามารถระดับสูงด้านการพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยว ได้แก่
1) ด้านนักวิชาการ อาทิ สถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัยด้านการท่องเที่ยว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐและเอกชนที่รับผิดชอบในการวิจัยเพื่อการวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยว องค์กรชุมชนที่บริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว
2) ด้านธุรกิจเอกชนแขนงต่างๆ อาทิ ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจภัตตาคาร ธุรกิจร้านสินค้าที่ระลึก ธุรกิจการจัดประชุมสัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดนิทรรศการ ธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ การจัดการวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวตลอดจนธุรกิจอื่นๆ ซึ่งต้องการความคิดสร้างสรรค์ทางวิชาการรวมถึงการบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์การท่องเที่ยว