: page1 : : page2 : : page3 : : page4 : : page5 : : page6 : : page7 : : page8 : : page9 : : page10 : : page11 : : page12 : : page13 : : page14 : : page15 : : page16 : : page17 : : page18 : : page19 : : page20 : : page21 : : page22 : : page23 : : page24 : : page25 : : page26 : : page27 :


กิจกรรมพัฒนาองค์กร คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563

กิจกรรมบรรยายพิเศษโดยวิทยากรภายนอก หัวข้อ ผู้หญิงในประวัติศาสตร์นิพนธ์เอเซียตะวันออกเฉียงใต้

งานมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ในงานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14

โครงการ Workshop ส่งเสริมสุขภาพจิตสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิชาการท่องเที่ยว

กิจกรรมวิพากษ์หลักสูตรการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานวิจัย คณะศิลปศาสตร์ จัดเสวนา การทำงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการเดินทางไปราชการสำหรับการฝึกอบรม สัมมนา และประชุมวิชาการ

โครงการ อบรมทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21 สำหรับครูมัธยมศึกษาตอนปลาย การออกแบบห้องเรียนในยุค New Normal

โครงการพัฒนามุมภาษาจีนเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้จีนศึกษา

กิจกรรม OCN Roadshow

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนออนไลน์ UBU LMS

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมอาลัย นายกมล โสภาสิน (พี่กมล)

พิธีมอบทุนการศึกษา รุ้งลาวัลย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

งานปัจฉิมนิเทศ (สาขาท่องเที่ยว)

โครงการปัจฉิมนิเทศดอกจานช่อที่ 20 คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการแนะแนววิชาโท ประจำปีการศึกษา 2562

ภาพกิจกรรม big cleaning day ห้อง SAC ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง

โครงการอบรมให้ความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

รายวิชาการแสดงและกำกับการแสดง จัดกิจกรรมละครเวทีสร้างสรรค์

กิจกรรมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สี่ศตวรรษแห่งอารยธรรมเขมร

โรงเรียนอัสสัมชัญเข้าดูงานและรับฟังแนะแนว 63

เทศการตรุษจีน ประจำปี 2563

โครงการการพัฒนาเทคนิคการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษืแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

โครงการค่ายเส้นทางสู่ครูพรีเมียม ครั้งที่ 1

กิจกรรมนิทรรศการญี่ปุ่น ครั้งที่ 15

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบปะ ผู้บริหาร และบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เื่อพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัตการการเบิกจ่ายเงินกิจกรรม / โครงการเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 1)

กิจกรรมการทำบุญเลี้ยงพระ คณะศิลปศาสตร์ ประจำปี 2563

การประชุมความร่วมมือระหว่าง Ubon ratchathani university and The university of battambang

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 2561 วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 (วันรับพระราชทานปริญญาบัตร)


: page1 : : page2 : : page3 : : page4 : : page5 : : page6 : : page7 : : page8 : : page9 : : page10 : : page11 : : page12 : : page13 : : page14 : : page15 : : page16 : : page17 : : page18 : : page19 : : page20 : : page21 : : page22 : : page23 : : page24 : : page25 : : page26 : : page27 :