นโยบาย แนวปฏิบัติ และประกาศงานวิชาการ

ระดับปริญญาตรี


คำสั่งโดยมหาวิทยาลัย
หลักสูตร
 แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์(ภาคต้น ปีการศึกษา 2562)  
 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต(ภาคต้น ปี 2563)  
 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน(ภาคต้น ปี 2563)  
 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน(ภาคต้น ปี 2563)  
 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร(1 ส.ค. 62)  
 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร(ป.ตรี การพัฒนาสังคม 1 มิ.ย. 62)  
 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนาม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 คณะศิลปศาสตร์(1 ส.ค. 61)  
 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 คณะศิลปศาสตร์(16 ต.ค. 61)  
 แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนาม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 คณะศิลปศาสตร์(1 ส.ค. 61)  
 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ (1 ก.ค. 62)  
 แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์(1 ส.ค. 61)  
 แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์(1 ส.ค. 61)  
 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ (1 ธ.ค. 61)  
 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ (1 ส.ค. 61)  
 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ (1 ธ.ค. 61)  
 แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์(ส.ค. 60)  
 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์(1 ส.ค. 61)  
 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสุตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์(1 ส.ค. 61)  
 แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์(29 ธ.ค. 60)  
 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนาม คณะศิลปศาสตร์(1 ส.ค. 61)  
 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์(1 ส.ค. 61)  
 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์(1 ส.ค. 61)  
 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา คณะศิลปศาสตร์(1 ก.ค. 61)  
 แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา คณะศิลปศาสตร์(1 พ.ย. 60)  
 แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์(1 พ.ย. 60)  
 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ (1 ก.พ. 61)  
 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา คณะศิลปศาสตร์(1 ม.ค. 61)  
 แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์(ส.ค.60)  
 แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา คณะศิลปศาสตร์(ส.ค.60)  
 แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์(ส.ค.60)  
 แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์(ส.ค.60)  
 แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์(ส.ค.60)  
 แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์(ส.ค.60)  
 แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์(ส.ค.60)  
 แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์(ส.ค.60)  
 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์(1 ม.ค. 61)  
 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ำโขงศึกษา คณะศิลปศาสตร์(1 ต.ค. 60)  
 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ (1 ส.ค. 60)  
 แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์(1 ต.ค. 59)  
 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ (1 พ.ย. 60)  
 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์(1 ส.ค. 60)  
 แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง คณะศิลปศาสตร์(3 ต.ค. 59)  
 แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์(3 ต.ค. 59)  
 แต่งตั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์(1 ต.ค. 59)  
 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์  
 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ (1 ธ.ค. 59)  
 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะศิลปศาสตร์ (1 ต.ค. 59)  
 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ (1 ส.ค. 59)  
 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ (1 ส.ค. 59)  
 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ (1 ส.ค. 59)  
คัดเลือกนักศึกษา
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยวิธีรับตรง และ Admissions ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)  
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีรับตรงตามพื้นที่ รับตรงตามโควตา รับผ่านส่วนกลาง และโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔  
 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการ สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาพื้นที่บริการ โควตาพื้นที่ภาคอีสาน โควตาภาคอื่น การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2553 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)  
 แต่งตั้งกรรมการดำเนินการ สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาพื้นที่บริการ โควตาพื้นที่ภาคอีสาน โควตาภาคอื่น การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2553(เพิ่มเติม)  
 คำสั่งแต่งตั้งกรรมการดำเนินงานรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตาพื้นที่บริการ โควตาพื้นที่ภาคอีสาน โควตาภาคอื่น การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2553  
 คำสั่งแต่งตั้งกรรมกราดำเนินงานรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตากีฬา โควตาศิลปวัฒนธรรม โควตาช้างเผือก และโควตาโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2553  
อื่นๆ
 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  
 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  
 ประกาศมหาวิทยาลัอุบลราชธานี เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ระดับรายวิชา พ.ศ.2557  
 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา  
 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี